iOS苹果iPhone手机高德导航V8.4 V25地图分省安装包

【运行环境】:iphone(苹果)/ iPad
【☆分辨率】:自适应
【版本信息】:高德导航v8.4
【特别感谢】:oogps,jshahym
【是否测试】:已测试

iOS苹果iPhone手机高德导航V8.4 V25地图分省安装包

分省地图数据

基础        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQKqEgA6WE9T8f7
====================================================
北京        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQKxEgCPWE9Te80
天津        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQKzEgCiWE9T386
上海        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQK1EgC1WE9T72e
重庆        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQK3EgDEWE9Tdc3
河北        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQK6EgD6WE9T41b
山西        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQK8EgAFWU9Ta8a
内蒙古      http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQK9EgASWU9T42c
辽宁        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQK.EgAeWU9Tb70
吉林        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLAEgAqWU9Tc89
黑龙江      http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLBEgA4WU9Tcf8
江苏        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLEEgBEWU9T594
浙江        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLFEgBSWU9T567
安徽        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLJEgCaWU9Tca2
福建        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLMEgCqWU9T48b
江西        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLNEgC1WU9Td2c
山东        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLOEgDEWU9T2c7
河南        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLPEgDTWU9T1bf
湖北        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLSEgALWk9T1f3
湖南        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLTEgAaWk9Tf1b
广东        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLUEgApWk9T155
广西        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLVEgA9Wk9T802
海南        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLXEgBKWk9T566
四川        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLZEgBaWk9T232
贵州        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLbEgBpWk9Td0f
云南        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLcEgB2Wk9Tecd
西藏        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLeEgCDWk9Tf61
陕西        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLjEgDGWk9T726
甘肃        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLnEgAMW09T93a
青海        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLoEgAaW09T708
宁夏        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLpEgApW09T620
新疆        http://kuai.xunlei.com/d/ZjomBQLqEgA1W09Tad1


基础        http://pan.baidu.com/s/1pJEwLNP
=======================================
北京        http://pan.baidu.com/s/1eQta0Wa
天津        http://pan.baidu.com/s/1gdIGOdt
上海        http://pan.baidu.com/s/1c0pGF4G
重庆        http://pan.baidu.com/s/1i3tAnRJ
河北        http://pan.baidu.com/s/1sjEsHmH
山西        http://pan.baidu.com/s/1pJlW6pX
内蒙古      http://pan.baidu.com/s/1eQgjooM
辽宁        http://pan.baidu.com/s/1ntM8uJB
吉林        http://pan.baidu.com/s/1mgFOOkw
黑龙江      http://pan.baidu.com/s/1hqDVgLe
江苏        http://pan.baidu.com/s/1ntyRMbv
浙江        http://pan.baidu.com/s/1qWvxSlA
安徽        http://pan.baidu.com/s/1gd5jCcV
福建        http://pan.baidu.com/s/1hqkOQck
江西        http://pan.baidu.com/s/1dD47KjR
山东        http://pan.baidu.com/s/1dDj9cdj
河南        http://pan.baidu.com/s/1i31HKm5
湖北        http://pan.baidu.com/s/1pJudY7T
湖南        http://pan.baidu.com/s/1i35L4Zb
广东        http://pan.baidu.com/s/1qWHc836
广西        http://pan.baidu.com/s/1eQoWFdw
海南        http://pan.baidu.com/s/1kTmKBxt
四川        http://pan.baidu.com/s/1c0rIAIk
贵州        http://pan.baidu.com/s/1kTBNfvx
云南        http://pan.baidu.com/s/1nt7FqqP
西藏        http://pan.baidu.com/s/1pJuJXeN
陕西        http://pan.baidu.com/s/1jGmgGq6
甘肃        http://pan.baidu.com/s/1sj6RhgT
青海        http://pan.baidu.com/s/1jG2vFtO
宁夏        http://pan.baidu.com/s/1kTiaQZ9
新疆        http://pan.baidu.com/s/1sjlSxFR

 

iOS苹果iPhone手机高德导航分省地图安装步骤:

第1步:老用户升级新版【分城市】地图,请先通过iTunes删除旧版本城市地图数据。新用户第一次导入分城市地图数据,请跳过此步直接从第2步开始操作。 

iOS苹果iPhone手机高德导航分省地图安装步骤

第2步:首先下载基础路网数据 

第3步:下载对应省市区域的地图数据(请不要解压文件) 

第4步:添加地图数据iTunes11 新版本用户,请按 Ctrl + S 打开【侧边栏】再进行下述操作。 

iOS苹果iPhone手机高德导航分省地图安装步骤

第5步:等待地图数据添加完成,如下图 

iOS苹果iPhone手机高德导航分省地图安装步骤

第6步:地图数据添加完成,如下图

iOS苹果iPhone手机高德导航分省地图安装步骤

注:数据大小将随版本的更新而变化 

第7步:您可以使用高德导航软件

 

下载地址:主程序

上一篇:韩国客轮在韩国西南海域沉没的位置
下一篇:思域高德101主程序配V25分省图资